Tarieven

Op deze pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake€ 50,54
C002Consult voor een periodieke controle€ 25,27
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 25,27
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na€ 25,27
(schriftelijke) routinevragen
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van€ 119,69
een second opinion
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van€ 119,69
het integrale behandelplan
C013Studiemodellen€ 33,25
C014Pocketregistratie€ 39,90
C015Parodontiumregistratie€ 79,79
C016Maken en bespreken van een€ 199,48
restauratieve proefopstelling
c. Diversen
C020Mondzorg aan huis€ 19,95
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren€ 27,93
(anw-uren)
II Maken en/of beoordelen foto’s
(X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18,62
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79,79
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79,79
t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 29,26
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35,91
X34Beoordelen schedelfoto€ 26,60
X25Maken en beoordelen meerdimensionale€ 226,08
kaakfoto
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66,49
III Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie,€ 14,91
per vijf minuten
M02Consult voor evaluatie van preventie, per€ 14,91
vijf minuten
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14,91
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës€ 29,92
in het melkgebit

M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of€ 19,95
enzymatisch onderzoek
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en€ 6,65
(preventief) toedienen medicament
M40Fluoridebehandeling€ 16,62
M61 *Mondbeschermer of fluoridekap€ 29,92
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste€ 57,85
element
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend€ 31,92
element
IV Verdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratieen/of€ 16,62
intraligamentaire verdoving
A15Oppervlakte verdoving€ 8,64
A20Behandeling onder algehele anesthesie ofkostprijs
sedatie
A30Voorbereiding behandeling onder€ 53,20
algehele anesthesie
V Verdoving door middel van
een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 33,25
B11Toediening roesje(lachgassedatie)€ 33,25
B12Overheadkosten roesje(lachgassedatie)€ 41,56
VI Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 27,93
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 44,55
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 57,85
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 81,12
V81Eénvlaksvulling€ 41,23
glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82Tweevlaksvulling€ 57,85
glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83Drievlaksvulling€ 71,15
glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V84Meervlaksvulling€ 94,42
glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91Eénvlaksvulling composiet€ 53,20
V92Tweevlaksvulling composiet€ 69,82
V93Drievlaksvulling composiet€ 83,12
V94Meervlaksvulling composiet€ 106,39
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig€ 79,79
plastisch materiaal (facing)

V30Fissuurlak eerste element(sealen)€ 29,92
V35Fissuurlak ieder volgend element in€ 16,62
dezelfde zitting (sealen)
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van€ 6,65
oude vullingen
V50Droogleggen van elementen door middel€ 13,30
van een rubberen lapje
V70 *Parapulpaire stift€ 13,30
V80 *Wortelkanaalstift€ 23,27
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in€ 9,97
hetzelfde element
VII Wortelkanaalbehandelingen
(E)
a. Onderzoek, diagnostiek en
behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling€ 46,55
consult
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 36,57
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel
behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van€ 53,20
pulpaweefsel
Wortelkanaalbehandeling
element met volgroeide
wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van€ 54,31
roterende nikkel-titanium instrumenten
E13Wortelkanaalbehandeling per element€ 119,69
met 1 kanaal
E14Wortelkanaalbehandeling per element€ 172,89
met 2 kanalen
E16Wortelkanaalbehandeling per element€ 226,08
met 3 kanalen
E17Wortelkanaalbehandeling per element€ 279,28
met 4 of meer kanalen
E85Elektronische lengtebepaling€ 16,62
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee€ 19,95
vergelijkbare desinfectans per element,
per zitting
E66Wortelkanaalbehandeling van€ 53,20
melkelement
Toeslagen bij complicaties bij
wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-
score B en klasse II of III van de
Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug€ 39,90
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 33,25
E53Verwijderen van wortelstift€ 46,55
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 33,25
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt€ 33,25
wortelkanaal
E56 *Voortgezette behandeling bij€ 46,55
weefselschade van de tandwortel
E57Behandeling van element met€ 33,25
uitzonderlijke anatomie
Apexificatieprocedure van
element met onvolgroeide
wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met€ 93,09
calciumhydroxide, eerste zitting
E62Behandelen van open wortelpunt met€ 59,84
calciumhydroxide, elke volgende zitting
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral€ 49,87
Trioxide Aggregate (MTA) of een
vergelijkbaar biokeramisch materiaal
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste€ 66,49
kanaal
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk€ 33,25
volgend kanaal
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 53,20
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19,95
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 83,12
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 33,25
E42Terugzetten van een verplaatst element€ 13,30
na tandheelkundig ongeval
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na€ 26,60
tandheelkundig ongeval
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,65
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 13,30

Microchirurgische
wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 132,99
E32Premolaar€ 186,18
E33Molaar€ 239,38
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 26,60
E36 *Het trekken van een element met re-€ 93,09
implantatie
E37Kijkoperatie€ 79,79
Opvullen van de pulpakamer en
afsluiten van de kanaalingangen
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten€ 66,49
van de kanaalingangen
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij€ 89,77
wortelkanaalbehandeling
Gebruiksklaar maken
praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte€ 66,49
voor wortelkanaalbehandeling
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 79,79
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 152,94
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 199,48
R11 *Eénvlaksinlay€ 119,69
R12 *Tweevlaksinlay€ 186,18
R13 *Drievlaksinlay€ 265,98
R14Toeslag voor extra retentie bij het€ 33,25
plaatsen van indirecte restauraties
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 292,57
R34 *Kroon op implantaat€ 265,98
R29 *Confectiekroon€ 59,84
R31Opbouw plastisch materiaal€ 66,49
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 66,49
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 132,99
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 199,48
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor€ 99,74
elk volgende brugtussendeel in hetzelfde
tussendeel

R49Toeslag voor brug op vijf- of meer€ 166,24
pijlerelementen
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 33,25
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 33,25
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 132,99
R61 *Plakbrug met preparatie€ 199,48
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk€ 46,55
volgende brugtussendeel in hetzelfde
tussendeel
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging€ 26,60
boven het aantal van twee
c. Restauraties diversen
R67 *Plaatsen opbouw ten behoeve van€ 28,59
implantaatkroon
R70Toeslag voor kroon onder bestaand€ 73,14
frame-anker
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje,€ 73,14
reparatie metalen/porseleinen kroon in de
mond
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische€ 26,60
restauraties
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder€ 33,25
bestaande kroon
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en€ 33,25
brugwerk per (pijler)element
R91 *Wortelkap met stift€ 166,24
R92Passen restauratieve proefopstelling in de€ 89,77
mond
d. Schildje van keramiek of
kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder€ 79,79
preparatie
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met€ 132,99
preparatie
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand€ 33,25
of kies
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende€ 13,30
tand of kies
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het
stadium waarin
de
tandheelkundige

werkzaamheden
verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en
bewegingsstoornissen(Orofaciale
Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119,69
G22Verlengd onderzoek OPD€ 239,38
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 106,39
Therapie bij OPD A (niet-
complex) of OPD B (complex), na
tenminste functieonderzoek
kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 69,82
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 179,53
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met€ 53,20
afdruk
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD€ 79,79
therapie A
Therapie bij OPD B (complex).
Onderstaande verrichtingen zijn
uitsluitend te declareren nadat
een Verlengd onderzoek OPD
(G22) heeft plaatsgevonden en
de OPD als complex is
aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 134,32
G44 *Therapeutische injectie€ 73,14
G46 *Consult voor instructie apparatuur€ 53,20
(eenmalig)
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD€ 132,99
therapie B
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 99,74
Extra in rekening te brengen
voor nauwkeurigere bepalingen
volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 99,74
G12Centrale relatiebepaling€ 93,09
G13Protrale/laterale bepalingen€ 66,49
G14Instellen volledig instelbare articulator,€ 598,45
pantograaf en registratie
G16Therapeutische positiebepaling€ 33,25

G20Beetregistratie intra-oraal€ 66,49
Diversen
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale€ 35,91
apparatuur
G15Toeslag voor het behouden van€ 33,25
beethoogte
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 365,72
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden,€ 66,49
per boven- of onderkaak
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 73,14
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen€ 332,47
(MRA)
G72Controlebezoek MRA€ 33,25
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 53,20
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 89,77
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 25,27
X Chirurgische ingrepen
(inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 49,87
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde€ 37,24
zitting en hetzelfde kwadrant
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,87
H26Hechten weke delen€ 73,14
H50Terugzetten tand of kies, eerste element€ 66,49
exclusief wortelkanaalbehandeling
H55Terugzetten tand of kies, volgend element€ 19,95
in dezelfde zitting, exclusief
wortelkanaalbehandeling
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve€ 66,49
van chirurgische verrichtingen vallend
onder onderdeel B
H33Hemisectie van een molaar€ 79,79
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter€ 79,79
bevordering van de doorbraak
H35Moeizaam trekken tand of kies met€ 79,79
behulp van chirurgie
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 331,34

H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in€ 131,66
dezelfde zitting
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per€ 59,84
kaak
H41Verwijderen van het lipbandje of€ 39,90
tongriempje
Wortelpuntoperatie per
tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel,€ 79,79
zonder afsluiting
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met€ 106,39
ante of retrogradeafsluiting
H44Primaire antrumsluiting€ 73,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 93,09
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 93,09
H65Primaire sluiting€ 179,53
Correctie van het
prothesedragende deel per kaak
met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm,€ 93,09
tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm,€ 179,53
tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare€ 126,34
praeprothetische botcorrecties,
enkelzijdig per kaak
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare€ 212,78
praeprothetische botcorrecties,
dubbelzijdig per kaak
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4€ 99,74
elementen, per kaak
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-€ 199,48
13 elementen, per kaak
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per€ 272,63
kaak
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per€ 372,37
kaak
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 199,48

P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 265,98
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 432,21
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 132,99
c. Toeslagen
P040Toeslag voor individuele afdruk bij€ 71,81
volledig kunstgebit
P041Toeslag voor individuele afdruk bij€ 33,25
gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P042Toeslag voor beetregistratie met€ 66,49
specifieke apparatuur
P043Toeslag voor frontopstelling en/ of€ 39,90
beetbepaling in aparte zitting
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per€ 89,77
kaak
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 16,62
P046Toeslag voor elk element bij een€ 53,20
overkappingskunstgebit
P047Toeslag voor gegoten anker bij€ 19,95
gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling,€ 99,74
per koppeling of staafhuls
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon€ 66,49
met precisiekoppeling
d. Aanpassingen bestaand
kunstgebit
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit,€ 46,55
per kaak
P061Tissue conditioning gedeeltelijk€ 46,55
kunstgebit van kunsthars of
framekunstgebit, per kaak
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per€ 93,76
kaak
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per€ 94,42
kaak
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van€ 81,79
kunsthars of framekunstgebit, indirect,
per kaak
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van€ 85,11
kunsthars of framekunstgebit, direct, per
kaak

P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op€ 186,18
natuurlijke pijlers zonder staafdemontage,
per kaak
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 33,25
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder€ 19,95
afdruk, per kaak
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,€ 53,20
per kaak
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van€ 19,95
kunsthars of framekunstgebit, zonder
afdruk, per kaak
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk€ 53,20
kunstgebit van kunsthars of
framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van€ 53,20
kunsthars of frame kunstgebit met
element(en) tot volledig kunstgebit, met
afdruk, per kaak
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt
verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het
bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue
conditioner of het uitvoeren van een
opvulling, tot vier maanden na de
plaatsing, ongeacht het aantal benodigde
zittingen.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten
met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met€ 192,83
parodontiumstatus
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 35,91
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 26,60
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of€ 119,69
herbeoordeling met parodontiumstatus
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of€ 73,14
herbeoordeling
T042Consult parodontale nazorg€ 101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134,32
T044Complex consult parodontale nazorg€ 178,87
Parodontale chirurgie

T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 216,11
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 332,47
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één€ 398,97
zesde deel)
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
T074Directe postoperatieve zorg, volgende€ 178,87
zitting
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83,12
b. Parodontologie in overige
situaties (niet vallend onder
onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend
onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 116,36
T102Tandvleescorrectie, één element€ 63,17
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes€ 166,24
elementen
Toepassen van
regeneratietechniek
T111 *Aanbrengen parodontaal€ 398,97
regeneratiemateriaal voor botherstel als
zelfstandige verrichting, per sextant (één
zesde deel)
T112 *Aanbrengen parodontaal€ 132,99
regeneratiemateriaal voor botherstel als
niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig
met flapoperatie in hetzelfde sextant (één
zesde deel), per element
T113Operatieve verwijdering van€ 216,11
regeneratiemateriaal
Parodontale
kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging, één element€ 216,11
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes€ 398,97
elementen
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 126,34
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 398,97
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
T152Directe postoperatieve zorg, volgende€ 178,87
zitting
Diversen

T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve€ 46,55
van tandvleesbehandeling
T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 71,81
T164 *(Draad)Spalk€ 26,60
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49
XIII Implantaten (J)
J001Overheadkosten implantaten en peri-€ 199,68
implantitis chirurgie
J002Overheadkosten pre-implantologische€ 113,01
chirurgie
a. Onderzoek, diagnostiek en
behandelplanning
J010Onderzoek ten behoeve van de€ 73,71
indicatiestelling voor de implantologische
behandeling
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering€ 113,40
van de implantologische behandeling
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4€ 85,05
elementen
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer€ 170,09
elementen
J014Implantaatpositionering op grond van CT-€ 51,03
scan
b. Technieken voor het
vergroten van het botvolume in
een aparte zitting voorafgaand
aan implanteren
J020 *Ophoging bodem bijholte in een aparte€ 272,15
zitting voorafgaand aan het implanteren,
eerste kaakhelft
J021 *Ophoging bodem bijholte in een aparte€ 170,09
zitting voorafgaand aan het implanteren,
tweede kaakhelft binnen een termijn van
drie maanden
J022 *Kaakverbreding en/of verhoging in een€ 164,42
aparte zitting voorafgaand aan het
implanteren, per kaak
c. Technieken voor het vergroten
van het botvolume in dezelfde
zitting als het implanteren
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per€ 96,39
sextant, tijdens het implanteren
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het€ 147,42
implanteren

J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad,€ 68,04
tijdens het implanteren
d. Implantologische chirurgie
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 259,68
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 107,16
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 85,05
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 40,26
J044Verwijderen implantaat€ 37,42
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 187,10
J046Vervangen eerste implantaat€ 259,11
J047Vervangen volgend implantaat€ 107,16
J048Chirurgische behandeling peri-€ 197,88
implantitis, per sextant
J049Plaatsen van twee implantaten in de€ 577,75
onderkaak voor een klikgebit
e. Diversen
J050Toeslag voor de kosten van boren voorkostprijs
eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van
een Implant Removal Set voor eenmalig
gebruik
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie€ 22,68
wond
J052Prepareren donorplaats€ 153,08
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 76,54
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 119,07
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot€ 127,57
een regeneratief biomateriaal middels
een venapunctie
J056*Verwijderen gefractureerd€ 130,41
abutment/occlusale schroef
J057Kosten implantaat€ 366,12
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels€ 11,34
ISQ-meting
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 26,65
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op€ 294,83
immediaat geplaatst implantaat
f. Mesostructuur
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 136,08
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 39,69
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde€ 232,46
kaak
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in€ 73,71
dezelfde kaak

g. Prothetische behandeling na
implantaten
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit€ 583,99
en klikgebit
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 379,88
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 379,88
J083*Omvorming tot klikgebit€ 113,40
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen€ 147,42
twee implantaten
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen€ 170,09
drie of vier implantaten
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen€ 198,44
meer dan vier implantaten
J087Toeslag vervangingsklikgebit op€ 96,39
bestaande staven tussen twee
implantaten
J088Toeslag vervangingsklikgebit op€ 124,74
bestaande staven tussen drie of vier
implantaten
J089Toeslag vervangingsklikgebit op€ 153,08
bestaande staven tussen meer dan vier
implantaten
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 62,37
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06
i. Prothetische nazorg
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 158,75
J101*Opvullen met staafdemontage op twee€ 198,44
implantaten
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of€ 226,79
vier implantaten
J103*Opvullen met staafdemontage op meer€ 255,14
dan vier implantaten
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder€ 19,95
staafdemontage en zonder afdruk
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 62,37
J106*Reparatie met staafdemontage op twee€ 119,07
implantaten
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of€ 147,42
vier implantaten
J108*Reparatie met staafdemontage op meer€ 175,76
dan vier implantaten
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 28,35

XIV Uurtarieven ten behoeve van
de bijzondere tandheelkunde en
de Wlz (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan€ 15,14
patiënten die behandeld worden in Wlz-
instelling in eenheden van vijf minuten
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan€ 17,47
patiënten die verblijven in de Wlz-
instelling en behandeld worden in de
eigen praktijk van de zorgaanbieder in
eenheden van vijf minuten
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk€ 17,47
behandelbare patiënten in eenheden van
vijf minuten
XV Informatieverstrekking en
onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking aan derden, per€ 15,14
vijf minuten
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum